Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Aktualności

środa, 08 listopada 2017 22:21
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4”.

Zamówienie dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: 20.11.2017r, godz. 15:00

 
środa, 08 listopada 2017 22:21
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4”.

Zamówienie dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: 20.11.2017r, godz. 15:00

niedziela, 03 lipca 2016 22:59
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Gdy ktoś słyszy, że jestem protestantem, to częstio pada pytanie: „Czy wierzycie w Marię?”. Oczywiście osobie pytającej nie chodzi o to, czy protestanci wierzą w to, że Maria istniała, ale czy modlą się do niej. Poniżej wyjaśnię w kilku punktach, dlaczego ewangelikalni chrześcijanie nie modlą się do Marii, ani do świętych.

  • Modlitwy do Marii i świętych wypaczają obraz Jezusa

Ludzie modląc się do Marii uważają, że Jezus jest zbyt oddalony, że nie jest w stanie ich zrozumieć tak jak Maria. Ona jest życzliwa, miłosierna i może wyprosić u swojego surowego Syna łaski dla osób, które o to proszą. Świadomie lub nie, osoby które modlą się do Marii zarysowywują niebiblijny obraz Jezusa, jako kogoś oddalonego od chrześcijan, kogoś, kto musi być nakłoniony by okazać łaskę tym, których obiecał nie zostawić samych i których nazwał przyjaciółmi. Typową odpowiedzią katolików na ten zarzut jest wskazanie, że jest to to samo, co proszenie innych o wstawiennictwo w modlitwie. Byłby to dobry argument, gdyby nie to, że …

  • … Modlitwy do Marii i świętych nie mają żadnej podstawy w Nowym Testamencie.

Nigdzie w Nowym Testamencie nie spotkamy się z modlitwą do osób zmarłych. Nigdzie! Taka modlitwa jest zupełnie obca Biblii. W Nowym Testamencie, jeśli są modlitwy do kogoś, to są to modlitwy kierowane do Boga.

  • Modlitwy do Marii i świętych zakładają, że Maria i święci są wszechobecni.

Załóżmy, że Peter w Sydney w Australii modli się do Marii, Piotr modli się do Marii w tym czasie w Szczecinie, Pierre natomiast o tej samej porze wzywa Marii w Paryżu, a Pedro wstawia się do niej w Mexico City. Wszyscy oni modląc się do Marii zakładają, że ona jest przy nich i ich słyszy, a co za tym idzie, że jest wszechobecna. Ale przecież tylko Bóg jest wszechobecny! Odpowiedź apologetów katolickich jest taka, że Maria nie jest wszechobecna, ale jest ponad czasem i przestrzenią, a co tym idzie może być wszędzie w tym samym czasie. Ale czy nie oznacza to w praktyce, że jest wszechobecna? Jak powiedzieliśmy, tylko Bóg jest wszechobecny, a Maria Bogiem nie jest. Kto zatem wysłuchuje modlitw, które są zanoszone do Marii i świętych?

  • Nowy Testament milczy na temat roli Marii w pierwszym kościele.

Jeśli Maria byłaby aż tak istotna dla życia chrześcijan i kościoła, to czy Biblia by o tym nic nie mówiła? Dlaczego nie ma w Biblii mowy o Marii po tym, jak powstał kościół? Ostatni raz Maria pojawia się w Nowym Testamencie w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, zanim zstąpił Duch Święty na uczniów Jezusa, po czym znika ona z kart Pisma Świętego.

  • Modlitwy do Marii – modlitwa do Stwórcy czy stworzenia?

Niektórzy mówią, że jedną z cech prawdziwej religii jest to, że wyznawcy modlą się do Stwórcy, podczas gdy cechą religii pogańskich jest modlitwa do stworzenia. Oczywiście jest to duże uproszczenie, ale niemniej jednak mające w sobie coś z prawdy. Czy modląc się zarówno do Stwórcy jak i do stworzenia, nie zaciera się różnicy między tym co chrześcijańskie, a tym co pogańskie? Jak ocenilibyśmy religię, w której ludzie modlą się do zmarłych osób?

Podsumowując, Bóg dał nam możliwość i przywilej przychodzenia do Niego, do samego Stwórcy i mówienia Mu o naszych radościach, troskach i prośbach. Dlaczego mielibyśmy szukać innych sposobów dotarcia do Niego niż te, które On sam nam dał – bezpośrednią komunikację z Nim? Modlitwa do Marii i świętych nie tylko nie znajduje żadnego poparcia w Biblii, ale też wykrzywia obraz Jezusa i zakłada, że Maria i święci mają cechę Boga, tj. wszechobecność. Dlatego też ewangelikalni protestanci wierząc, iż Maria była niesamowicie wyróżniona i błogosławiona, nie modlą się do niej, tylko do Boga.

Robert J. Merecz

Osoby zainteresowane krótką historią kultu Marii zapraszamy do przeczytania artykułu "W pułapce dogmatu, czyli krótkie rozważania na temat kultu Marii, matki Jezusa".

czwartek, 21 kwietnia 2016 15:10
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Skorupy znalezione w Tel AradNa podstawie badań zapisanych skorup datowanych na koniec VII wieku przed naszą erą, grupa naukowców z Uniwersytetu w Tel-Awiwie pod kierownictwem Israela Finkelsteina i Eliezera Piasetzky’ego doszła do wniosku, że starożytni Izraelici byli piśmienni w większym stopniu, niż wcześniej przypuszczano. Uczeni badali zapisane skorupy z Arad, to jest zapiski, które były adresowane do nadzorcy starożytnej fortyfikacji, o imieniu Eliasziw, informujące o ruchach oddziałów i nakazujące przydział racji.

Podsumowując badania, Piasetzky stwierdził: „Znaleźliśmy pośredni dowód na istnienie struktury edukacyjnej, która umożliwiłaby tworzenie tekstów biblijnych. Umiejętność pisania i czytania istniała w Judzie na wszystkich poziomach systemów administracyjnych, wojskowych i kapłańskich. Umiejętność czytania i pisania nie była ograniczona do wąskiej elity społecznej.”

Filkenstein dodaje, że po upadku Judy nastąpił widoczny spadek w liczbie tworzonych inskrypcji, i taka sytuacja trwała aż do II wieku p.n.e.

Więcej informacji można znaleźć na stronie haaretz.com.

czwartek, 21 kwietnia 2016 15:06
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Berlin Wannsee

W sobotę, 16 kwietnia 2016 roku, pastor zboru – Robert Merecz – na zaproszenie niemieckich baptystów uczestniczył w dorocznym spotkaniu przedstawicieli niemieckich kościołów baptystycznych w Brandenburgii Jahresversammlung des Landesverbandes Berlin-Brandenburg w Berlinie Wannsee. Podczas ogólnego zgromadzenia przedstawił on plany remontowe budynku przy ul. Stoisława 4 w Szczecinie, a także zachęcił do bliższej współpracy między baptystami po obu stronach granicy. Podczas specjalnego spotkania dotyczącego współpracy kościołów z Brandenburgii z krajami z Europy Środkowo-Wschodniej Robert Merecz przedstawił wizję szczecińskiego zboru oraz odpowiadał na pytania uczestników.

Następnie w niedzielę wygłosił kazanie w Guben, na połączonym nabożeństwie niemieckiego zboru baptystów w Guben i polskiego zboru zielonoświątkowego z Gubina. Było to praktyczne ukazanie, że Chrystus łączy ponad narodami i ponad wyznaniami!