Pastor

Drukuj

Od sierpnia 2015 roku pastorem Zboru jest Robert J. Merecz. Urodził się i wychował w Szczecinie, gdzie ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskując tytuł magistra ekonomii. Następnie studiował w pięciu krajach uzyskując m.in. tytuł Doctor of Philosophy na Uniwersytecie Edynburskim i doktora nauk teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Oprócz bycia pastorem Zboru Baptystów w Szczecinie Robert Merecz jest również dziekanem w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Poza tym, jest on także konsultantem naukowym przekładu Nowe Przymierze i Psalmy i powstającego Starego Przymierza, a także konsultantem z ramienia Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP przy ekumenicznym przekładzie Biblii. Autor m.in. książki (Współ)odpowiedzialność Boga za bieg historii według Ksiąg Samuela i Królewskich wydanej w serii Rozprawy i Studia Biblijne przez Oficynę Wydawniczą Vocatio.